HTemp-1Wire
سنسور ترکیبی دما و رطوبت جهت استفاده در فضای داخلی
HTemp-1Wire Outdoor
سنسور ترکیبی دما و رطوبت مناسب برای استفاده در فضای باز
HTemp-1Wire Rack 19
سنسور ترکیبی دما و رطوبت قابل نصب در رک
HTemp-1Wire Box2
سنسور ترکیبی دما و رطوبت جهت نصب روی دیوار و سقف